Beograđani zadovoljni uslugama u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

MEDICINA  
Beograđani zadovoljni uslugama u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštiteSJAJNE VESTI!

Da li i u kojoj meri ste zadovoljni uslugama u zdravstvu, u bolničkom lečenju u Beogradu, bilo je pitanje za učesnike ankete koja je sprovedena od 1.12.2014. – 5.12.2014. godine na internističkim, hirurškim, ginekološkim, odelјenjima fizikalne medicine i rehabilitacije i specijalističkim službama u 17 beogradskih bolnica, prema Metodološkom uputstvu Instituta za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Osnovna pitanja su bila, kako su ispitanici zadovoljni odnosom prema njima od strane medicinskih radnika, lekara, da li se poštuju zakazane satnice, koliko je potrebno vremena da se čeka na zakazan pregled. A kod bolničkog lečenja odnosom medicinskog osoblja prema bolesnicima tokom boravka u stacionaru, da li su zadovolјni ishranom, uslovima smeštaja te kako su zadovoljni higijenom i druga slična pitanja.

Oko 92% ispitanika se izjasnilo da su zadovolјni ili veoma zadovolјni bolničkim lečenjem, a prosečna ocena zadovolјstva je u 2014. godini 4,32. Anketa je pokazala da su uspešnost lekarskog lečenja pacijenti ocenili visokom ocenom 4,55.

Po mišlјenju većine pacijenata oko (88%), organizacija prijema u bolnicu je zadovolјavajuća. Velika većina anketiranih 77,3% smatra da se posle poseta lekaru specijalisti oseća sigurnije, i da im taj pregled uliva nadu u ozdravljenje.

Veoma veliki procenat ispitanika – oko 95% pacijenata je zadovolјno radom lekara i medicinskih sestara u bolnicama u Beogradu. Pacijenti su zadovolјni lјubaznošću medicinskih sestara, pa je prosečna ocena 4,61% (u prethodnoj godini 4,60%). Povećana je i ocena ispitanika kako su zadovoljni uslugama i odnosom lekara 4,59 (u prethodnoj godini 4,58). Radom medicinskih sestara su najzadovolјniji pacijenti u Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju i Institutu za reumatologiju, a radom lekara su najzadovolјniji pacijenti u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku i Institutu za reumatologiju.

Najzadovolјniji su lјubaznošću osoblјa (94% zadovolјnih), a najmanje zadovolјni čekanjem na šalteru (79% zadovolјnih), a zatim objašnjenjima u vezi procedure prijema i vremenom od prijema u bolnicu do smeštaja u bolesničku sobu (oko 87% zadovolјnih). Takođe su veoma zadovolјni i procedurom otpusta iz bolnice (preko 92% zadovolјnih). Prosečna ocena zadovolјstva bolničkim prijemom je 4,29 (nešto veća nego prethodne godine, 4,23), a otpustom iz bolnice 4,45 (u prethodnoj godini 4,41).

A sa bolničkim smeštajem oko 83% njih je zadovoljno, i primedbe su na čistoću toaleta (68% zadovolјnih), udobnošću kreveta (75%) i opremom sobe (78%), temperaturom (87,5%) i čistoćom bolesničke sobe (85%). Prosečna ocena zadovolјstva uslovima smeštaja u bolnici je 4,15 što je nešto niže u odnosu na prošlu dodinu 4,17.  Najzadovolјniji su pacijenti u Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju, Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ i KBC „Dr Dragiša Mišović“.

Kada je u pitanju ishrana i uslovi smeštaja u bolnici, oko 73% pacijenata je zadovoljno raznovrsnošću hrane 73%, a temperaturom hrane oko 77% pacijenata. Visok procenat je i onih koji su zadovoljni količinom hrane 80%, načinom serviranja preko 82%, a vremenom serviranja oko 86% pacijenata. Prosečna ocena opšteg zadovolјstva uslugama ishrane je 4,08 i nešto je veća u odnosu na prethodnu godinu 4,02.

Visok procenat ispitanika 90% je zadovolјno organizacijom, vremenom, dužinom trajanja i brojem poseta (prosečna ocena 4,29 za vreme i za dužinu poseta, a 4,30 za broj poseta), što je na nivo rezultata iz prethodne godine. Najzadovolјniji su pacijenti u Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju i Specijalnoj bolnici za ortopedsku protetiku.

A kada su u pitanju dijagnostičke procedure, u oblasti laboratorijske dijagnostike zadovolјno je 95% pacijenata, u oblasti radiološke 93%, kardiološke dijagnostike oko 95%, a uslugama fizikalne terapije, oko 92% pacijenta. Prosečna ocena zadovolјstva uslugama dijagnostike i terapije je 4,52 (u prethodnoj godini 4,49). Dijagnostičkim uslugama su najzadovolјniji pacijenti u Klinici za rehabilitaciju „Dr M. Zotović“, Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku i u Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju.

U anketi je učestvovalo ukupno 2.864 korisnika, ili 80,5% u odnosu na broj otpuštenih pacijenata. Najveća stopa odgovora bila je na odelјenjima za rehabilitaciju (preko 99%), a najmanja stopa odgovora je na ginekološko-akušerskim odelјenjima, oko 76%.

Ocenjujući bolničko lečenje u celini, kao i prethodne godine, najzadovolјniji su pacijenti lečeni na odelјenjima za rehabilitaciju (4,46), a najmanje su zadovolјne pacijentkinje sa ginekološko-akušerskih odelјenja (4,18). Zadovolјstvo pacijenata se značajno razlikuje u različitim bolnicama (prosečna ocena od 4,21 do 4,83). Najzadovolјniji su pacijenti u Specijalnoj bolnici za ortopedsku protetiku, Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ i Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju.

Sve ocene ispitanika i dobijeni rezultati ukazuju na to da postoji porast u kvalitetu usluga ali ukazuje i na to da dosta toga može da se unapredi. U cilju olakšanja boravka pacijenata u bolnicama, kompletan proces, od dolaska pacijenta do njegovog izlaska iz ustanove, treba da bude na visokom nivou kako bi se osećali bolje, i lakše prebrodili svoje zdravstvene probleme.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login